Danh sách các thiết bị, xe, máy

Danh sách thiết bị, máy móc:

– Cẩu tự hành, từ 5 – 19 tấn;

– Cẩu chuyên dụng, từ 25 – 300 tấn;

– Máy xúc;

– Máy ủi;

– Máy lu;

– Xe Ben vận chuyển;

– Xe đầu kéo;

– Xe tải;

– Xe du lịch từ 4 – 7 chỗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *